Všeobecné podmínky | Sportovní Plzeň

 

 

Všeobecné obchodní podmínky


Úvodní ustanovení

 1. Euronova & Partners spol. s.r.o., se sídlem Nádražní 2744/14, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí IČ: 26353610, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 14867 (dále též jako ,,Pořadatel“) je pořadatelem „Podporovaných sportovních akcí“ na webovém portále sport.plzen.cz (dále jen "sportovní akce").
 2. Sportovní akce se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci. Pořadatel na základě registrace umožňuje účast na sportovní akci a poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na sportovní akci na webovém rozhraní účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Pořadatel umožňuje registraci na sportovní akci a další věcně související plnění rovněž prostřednictvím smluvních prodejců jednajících na základě s ním uzavřené smlouvy. Tyto Podmínky se přiměřeně vztahují na fyzické osoby, které se registrovaly na sportovní akci prostřednictvím těchto smluvních prodejců.

Uzavření smlouvy

 1. Účastník objednává plnění Pořadatele vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní.
 2. Při registraci na webovém rozhraní je účastník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci registračního formuláře je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 3. Registrační formulář obsahuje zejména následující náležitosti:
  • a. jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresu a státní příslušnost účastníka,
  • b. volbu způsobu úhrady
 4. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí každý účastní sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (Pořadatel si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře Pořadatelem a zaplacením ceny v souladu s čl. III těchto Podmínek.

Cena a platební podmínky

 1. Cenu plnění Pořadatele tvoří cena účasti na sportovní akci (dále jen „startovné“)
 2. Cena plnění Pořadatele může být účastníkem zaplacena jedním z následujících způsobů:
  • a. platba kartou prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online);
  • b. platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
  • c. platba v hotovosti na místě v den startu akce.
 3. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaká konkrétní plnění a čas registrace jde. Účastník respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní.
 4. V případě platby bankovním převodem je účastník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby do deseti kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem.
 5. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem a platby kartou prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.
 6. Pořadatel informuje účastníka o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou registrátorem v registračním formuláři.
 7. Cena je konečná, nevratná a nelze ji převést na jinou sportovní akci.
 8. Slevy neuplatněné v registračním formuláři nelze nárokovat zpětně.
 9. V případě, že cena nebude zaplacena do 10 kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem, bude registrace účastníka automaticky zrušena a veškeré související objednávky pozbudou účinnosti.
 10. Cena za registraci ke sportovní akci akceptovanou Pořadatelem méně jak 18 dní před sportovní akcí musí být zaplacena nejpozději 4 dny před začátkem.
 11. Cena plnění Pořadatele, tj. cena účasti na sportovní akci (dále jen „startovné“) a cena věcně souvisejících plnění je nevratná.
 12. Účastníci mohou využít přeregistrace na jiného závodníka, zasláním emailu na sport@plzen.cz.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Na základě registrace zaplacené v souladu s tímto čl. III těchto Podmínek Pořadatel poskytne účastníkovi plnění spočívající v umožnění účasti na sportovní akci předáním startovního čísla, které je účastník povinen si dle instrukcí Pořadatele vyzvednout a poskytne účastníkovi další věcně související plnění.
 2. Účastník nabývá právo účastnit se sportovní akce zaplacením celé ceny plnění Pořadatele a splněním dalších podmínek pro poskytnutí plnění stanovených Pořadatelem v Závazných pravidlech sportovní akce (pravidla účasti na sportovní akci, vyzvedávání startovního čísla, jehož vyzvednutí a umístění viditelně na oděvu podmiňuje účast na sportovní akci atp.)
 3. V případě zrušení sportovní akce z důvodu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události nemá účastník, s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady Pořadatele, právo na vrácení startovného.
 4. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na sportovní akci.
 5. Účastník má právo uplatnit práva z vad věcně souvisejícího plnění v souladu s ustanoveními § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato práva může účastník uplatnit na adrese sport@plzen.cz

Práva vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že startovné, licence, nebo zboží (dále jen ,,Zboží“) při převzení odpovídá povaze zakoupeného produktu. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího elektronicky e-mailem na adrese sport@plzen.cz, nebo telefonicky na telefonní čísla uvedená na webové stránce Dokumnety tohoto sporotvního portálu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího informace o vadném planění.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Účastník bere na vědomí, že od smlouvy, tj. právního vztahu vzniklého mezi účastníkem a Pořadatelem na základě registrace a zaplacení ceny v souladu s čl. III těchto podmínek, jakožto smlouvy o využití volného času, které Pořadatel poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů účastníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Na základě registrace ke sportovní akci budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) uvedených v registračním formuláři.
 3. Na základě oprávněného zájmu bude Pořadatel zpracovávat následující osobní údaje účastníka: pohlaví, datum narození, atletický klub, národnost, povolání, přidělené startovní číslo.
 4. Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace sportovní akce.
 5. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů účastníka může Pořadatel pověřit ve stejném rozsahu a pro stejný účel třetí osobu jakožto zpracovatele na základě řádně sepsané zpracovatelské smlouvy.
 7. Každý účastník sportovní akce dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním sportovní akce, tj. především pořízených před sportovní akcí, během sportovní akce i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, sporotvních akcí pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním sportovní akce a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti nebo na základě registrace na sportovní akci pořádané Pořadatelem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
 2. Každý účastník, má právo na mimosoudní řešení případných sporů, které v důsledku nebo v souvislosti s registrací na sportovní akci vzniknou. Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi účastníkem a Pořadatelem. Účastník je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro účastníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy účastník poprvé u Pořadatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
 3. Znění těchto Podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Pořadatele a účastníka vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.