Dotace | Sportovní Plzeň

 

 

Od ledna 2023 jsou veškeré dotace z rozpočtu Statutárního města Plzně a městských obvodů realizovány přes webový portál:

dotace.plzen.eu

Vyhlášené dotační programy z rozpočtu Plzeňského kraje a Národní sportovní agentury:

Statutární město Plzeň | pro rok 2024
Zveřejněno: 28. 3. 2024
Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2024 – II

Termín podání žádostí: od 25.4.2024 00:00 do 8.5.2024 12:00

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů se sídlem na území města Plzně. Smyslem programu je podpora neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.
Rozdělní žadatelů do jednotlivých kategorií:
A – Plzeňské tréninkové centrum mládeže (PTCM)
B – Provozní dotace – organizace nezařazené v kategorii A provozující pravidelnou
tréninkovou činnost

Žadatelem může být pouze subjekt, který nebyl podpořen v dotačním programu č.: 230078 (Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2024, podání žádostí od 1. 1. do 31. 1. 2024).


Statutární město Plzeň | pro rok 2024
Zveřejněno: 8. 3. 2024
Rekonstrukce výstavba a rozvoj sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury

Termín podání žádostí: od 10. 4. 2024 (od 00:00) do 29. 4. 2024 (do 16:00)

Cílem programu je poskytnutí dotací na projekty rekonstrukce, výstavby či rozvoje včetně projektů na snížení energetické náročnosti (např. rozšíření a výstavba sportovišť, FVE, tepelná čerpadla atd.) sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Statutární město Plzeň | pro rok 2024
Zveřejněno: 8. 3. 2024
Podpora individuálních sportovců – reprezentantů ČR ve věku 10 až 23 let

Termín podání žádostí: od 10. 4. 2024 (od 00:00) do 29. 4. 2024 (do 16:00)

Cílem programu je poskytnutí finančního dotace konkrétním sportovcům ve věku 10 až 23 let, kteří jsou reprezentanti ČR v individuálním sportu a kteří dosáhli významných sportovních mezinárodních úspěchů nebo významných úspěchů v rámci nejvyšších národních soutěží v období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024. Dotace je možné čerpat pouze jako příspěvky na krytí části nákladů spojených se zajištěním sportovní přípravy a absolvování závodů a soutěží tj.:

- za nájemné u pronajatých sportovní zařízení (hřiště, bazén, tělocvična, fitness apod.)
- za dopravu – cestovné na soutěže a turnaje
- za náklady na soustředění
- za trenérské služby v rámci individuálního tréninkového plánu
- za sportovní výživu, rehabilitace, masáže a fyzioterapii
- za nákupy sportovních potřeb
- za úhrady startovného a vkladů do soutěží a turnajů, licenční poplatky


Statutární město Plzeň | pro rok 2024
Zveřejněno: 7. 3. 2024
Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2024

Podání žádostí: 1. 12. 2023 - 31. 10. 2024 do 12:00 (nebo do vyčerpání finanční alokace)

Odbor sportu Magistrátu města Plzně oznamuje, že od 1. prosince 2023 je možné si podat žádost o dotaci na podporu sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2024.

Podání žádostí o dotace pro rok 2024 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně dotace.plzen.eu

Termín uzávěrky vyplněných žádostí (vč. požadovaných příloh uvedených ve formuláři) je: 31. října 2024 do 12 hodin

Podrobnější informace je možné získat na emailu mleziva@plzen.eu nebo telefonu 378 033 506


Národní sportovní agentura | pro rok 2024
Zveřejněno: 3. 1. 2024
Výzva 24/2023 Významné sportovní akce 2024

Termín podání žádostí: od 28. 12. 2023 12:00 hod. do 31. 1. 2024 12:00 hod.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 24/2023 Významné sportovní akce 2024, č. j.: NSA-0071/2020/A/73.

Příjem žádostí


Národní sportovní agentura | pro rok 2024
Zveřejněno: 3. 1. 2024
Výzva 25/2023 Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2024

Termín podání žádostí: od 28. 12. 2023 12:00 hod. do 26. 1. 2024 12:00 hod.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 25/2023 Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2024, č. j.: NSA-0071/2020/A/74.

Příjem žádostí


Národní sportovní agentura | pro rok 2024
Zveřejněno: 3. 1. 2024
Výzva 19/2023 Všesportovní organizace 2024

Termín podání žádostí: od 20. 12. 2023 12:00 hod. do 19. 1. 2024 12:00 hod.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 19/2023 Všesportovní organizace 2024, č. j.: NSA-0058/2020/A/216. 

Více: NSA


Plzeňský kraj | pro rok 2024
Zveřejněno: 3. 1. 2024
Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2024

Termín podání žádostí: od 8.1.2024 0:00:01 do 31.1.2024 23:59:59

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.). • poskytnutí podpory na vybudování, obnovu a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání obcí, svazku obcí nebo ve vlastnictví právnických osob působících v oblasti sportu, případně ve vlastnictví fyzických osob • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, přispět ke zvýšení kvality stávajících sportovních zařízení, rozšíření ploch sportovních zařízení • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními kluby a sportující veřejností • podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zajištění a zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro parasportovce

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 20 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci: 2 500 000 Kč

Více: dotace.plzensky-kraj.cz


Plzeňský kraj | pro rok 2024
Zveřejněno: 3. 1. 2024
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2024

Termín podání žádostí: od 8.1.2024 0:00:01 do 22.1.2024 23:59:59

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 23 let, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Priority programu: • děti a mládež, školní sport – vytvořit a udržet kladný vztah k pohybu a sportu, zvyšovat fyzickou zdatnost, • výchova sportovních talentů – chceme dokázat víc a uplatnit se ve sportu, • organizovaný sport – sportujeme společně, • sport osob se speciálními potřebami – nejsme jiní, máme stejné sportovní cíle, • zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce – pohyb nás těší a jsme fit!

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 30 600 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci: 200 000 Kč

Vice: dotace.plzensky-kraj.cz


Plzeňský kraj | pro rok 2024
Zveřejněno: 3. 1. 2024
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2024

Termín podání žádostí: od 8.1.2024 0:00:00 do 31.1.2024 23:59:59

Účel podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 1 350 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci: 200 000 Kč

Více: dotace.plzensky-kraj.cz


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 16. 11. 2023
Výzva 17/2023 Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2023 – 3. kolo

Termín podání žádostí: 23. 10. 2023 od 12:00 hod. do 27. 11. 2023 do 12:00 hod.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 17/2023 Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2023 – 3 . kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/72.

Podání žádostí: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2024
Zveřejněno: 16. 11. 2023
Můj klub 2024

Termín podání žádostí: 20. 11. 2023 od 12:00 hod. do 17. 1. 2024 do 12:00 hod.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 18/2023 – Můj klub 2024, č. j.: NSA-0058/2020/A/211.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Více informací a podání žádostí: NSA


Statutární město Plzeň | pro rok 2024
Zveřejněno: 9. 11. 2023
Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2024

Žádosti je možné podávat od 1. 1. 07:00 do 31. 1. 2024 12:00

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů se sídlem na území města Plzně. Smyslem programu je podpora neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Rozdělní žadatelů do jednotlivých kategorií:
A – Plzeňské tréninkové centrum mládeže (PTCM)
B – Provozní dotace – organizace nezařazené v kategorii A provozující pravidelnou tréninkovou činnost
H – Hendikepovaní sportovci

Zdroj: eDotace


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 20. 9. 2023
Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura

Termín podání žádostí: od 1.10.2023 12:00 do 30.11.2023 12:00

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č.  162 54 Nadregionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 výzvu 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura 2023.

Výzva je v souladu s dokumentací programu zaměřena na technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která se nacházejí na území České republiky. Jedná se výhradně o tato sportovní zařízení:

a) fotbalový stadion s kapacitou od 4 500 diváků,

b) sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 sedících diváků,

c) multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 sedících diváků,

d) atletický stadion s kapacitou od 5 000 sedících diváků,

e) atletická hala s kapacitou od 1 500 sedících diváků,

f) cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,

g) rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity nebo

h) plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.

Zdroj: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 20. 9. 2023
Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Termín podání žádostí: od 1.10.2023 12:00 do 31.10.2023 12:00

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č.  162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020–2025 výzvu 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023.

Výzva je v souladu s dokumentací programu zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení, které splňují standardy a parametry stanované Výzvou. Jedná se výhradně o tato sportovní zařízení:

 1. atletických drah, sektorů, stadiónů a hal,
 2. fotbalových stadionů a hřišť,
 3. tenisových hal a kurtů,
 4. sportovních hal určených pro halové míčové sporty,
 5. zimních stadionů nebo
 6. plaveckých bazénů 25 m.

Zdroj: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 20. 9. 2023
Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč

Termín podání žádostí: od 1.10.2023 12:00 do 31.10.2023 12:00

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č.  162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2025 výzvu 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč.

Výzva je v souladu s dokumentací programu zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Zdroj: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 20. 9. 2023
Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč

Termín podání žádostí: od 1.10.2023 12:00 do 31.10.2023 12:00

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č.  162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2025 výzvu 11/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč.

Výzva je v souladu s dokumentací programu zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Zdroj: NSA


Statutární město Plzeň | pro rok 2024
Zveřejněno: 15. 9. 2023
Výstavba, rozvoj a rekonstrukce sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území m

Termín podání žádostí: od 1. 12. 2023 (od 00:00) do 15. 12. 2023 (do 12:00)

Odbor sportu Magistrátu města Plzně oznamuje, že od 1. prosince 2023 je možné si podat žádost o dotaci na výstavbu, rozvoj a rekonstrukce sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.

Podání žádostí o dotace pro rok 2024 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně dotace.plzen.eu

Termín uzávěrky vyplněných žádostí (vč. požadovaných příloh uvedených ve formuláři) je:

· 15. prosince 2023 do 12 hodin

UPOZORNĚNÍ

· Podrobnější informace je možné získat na emailu smetkova@plzen.eu nebo telefonu 378 033 502.


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 9. 9. 2023
Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo

Příjem žádostí od 13. 9. 2023 12:00 hod. do 9. 10. 2023 17:00 hod.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 04/2023 Můj klub 2023 Pohyb a zdraví – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/200.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009) a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační činnosti. Oprávněným žadatelem je spolek, který nebyl úspěšným žadatelem v 1. kole Výzvy z důvodu formálního pochybení.

Alokace: 7 mil. Kč

Více: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 9. 9. 2023
Můj klub 2023 - 2. kolo

Termín podání žádostí: od 13.9.2023 12:00 do 9.10.2023 17:00

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 05/2023 Můj klub 2023 – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/201.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační činnosti. Cílem výzvy je dále zajištění provozu a údržby sportovních zařízení. Oprávněným žadatelem je spolek, který nebyl úspěšným žadatelem v 1. kole Výzvy z důvodu formálního pochybení.

Alokace: 30 mil. Kč

Více: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 1. 8. 2023
Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023 - 2. kolo

Příjem žádostí od 7. 8. 2023 12:00 hod. do 31. 8. 2023 12:00 hod.

Věcné zaměření Výzvy/Účel Výzvy

V oblasti Organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru budou podpořeny zejména následující činnosti:

a) realizace sportovní, organizační a obsahové činnosti, včetně zabezpečení zdravotních, metodických, technicko-servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých svazů dle bodu 2.12. dle svých registrovaných stanov,
b) organizace, řízení, působení a rozvoj daného sportovního odvětví na území ČR,
c) organizace domácích systémových a mistrovských sportovních soutěží,
d) pořádání celostátních národních akcí i s případnou mezinárodní účastí,
e) pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí,
f) spolupráce s mezinárodní sportovní federací,
g) šíření pravidel, technických parametrů soutěží čisportovišť,
h) systémové vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci daného sportovního odvětví včetně mimořádných zahraničních stáží,
i) rozvoje metodiky a systému školení, vzdělávání trenérů, rozhodčích, technických delegátů, a ostatních odborností související se zajištěním činnosti a rozvoje sportovního odvětví,
j) budovánísítě kvalifikovaných trenérů,
k) uplatňování antidopingového programu,
l) zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportovního svazu a jím reprezentovaného sportovního odvětví,
m) zajištění činnosti odborných komisízřízených sportovním svazem,
n) criminal compliance program.

Celková alokace Výzvy je 43 095 840 Kč.

Zdroj a podávání žádostí: NSA


Město Plzeň | pro rok 2023
Zveřejněno: 14. 7. 2023
Podpora individuálních sportovců – reprezentantů ČR v roce 2023

Termín podání žádostí: od 17.7.2023 7:00 do 21.8.2023 12:00

Cílem programu je poskytnutí finančního dotace konkrétním sportovcům, kteří jsou reprezentanti ČR v individuálním sportu a kteří dosáhli významných sportovních mezinárodních úspěchů nebo významných úspěchů v rámci nejvyšších národních soutěží v období od 1. 9. 2022 do 21. 8. 2023.

Žadatelem může být pouze sportovec s trvalým bydlištěm na území města Plzně nebo ten, který je členem sportovní neziskové organizace (dále „klub“) se sídlem na území města Plzně a který provozuje individuální sport. Žadatelem zároveň nemůže být osoba, která je členem některé z akademií podporovaných z rozpočtu statutárního města Plzně. Individuálním sportem se rozumí soutěž na vlastní jméno (nikoliv tým, kolektiv) v následujících sportech (seznam dle katalogu sportů Národní sportovní agentury): Tenis, Badminton, Squash, Golf, Stolní tenis, Aerobic, Taneční sporty, Sportovní gymnastika, Moderní gymnastika, Poledance, Cheerleading, Atletika, Cyklistika, Plavání, Kanoistika, Veslování, Surfing, Lyžování, Biatlon, Snowboarding, Krasobruslení, Rychlobruslení, Lezecké sporty, Orientační sporty, Silové a bojové sporty, Motoristické sporty, Letecké sporty, Šachy, Střelba, Lukostřelba, Kulečník, Bowling, Šipky, Duatlon, Triatlon, Moderní pětiboj a výše uvedené sporty upravené pro hendikepované. Podpora je určena pouze pro sportovce od 10 do 23 let. V případě, že je žadatelem nezletilá fyzická osoba, tak podává žádost zákonný zástupce (rodič).

Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí minimálně 1,6 mil. Kč. Minimální výše dotace činí 10 tis. Kč a maximální částka žádosti je stanovena na 45 tis. Kč.

Podání žádostí o dotace pro rok 2023 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně dotace.plzen.eu


Plzeňský kraj | pro rok 2023
Zveřejněno: 31. 5. 2023
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023 – 2. kolo

Termín podání žádostí: od 29.6.2023 0:00 do 7.7.2023 23:59

Účel podpory

Cílem programu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023 – 2. kolo je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné i ostatní sportovní činnosti dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem včetně podpory činnosti paralympijského týmu. Podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti.

Více: eDotace


Statutární město Plzeň | pro rok 2023
Zveřejněno: 14. 3. 2023
Energie pro sport na území města Plzně za rok 2023

Termín podání žádosti: od 17. 4. 2023 do 28. 4. 2023 12:00

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů se sídlem na území města Plzně. Smyslem programu je podpora neziskových organizací, kterým vznikl nárůst energií oproti roku 2021 a 2022 a svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Podání žádostí o dotace pro rok 2023 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně dotace.plzen.eu


Plzeňský kraj | pro rok 2023
Zveřejněno: 14. 2. 2023
Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství Evropy/světa v roce 2023

Termín podání žádostí: od 10.2.2023 0:00 do 20.7.2023 0:00

Účel podpory
Účelem dotačního titulu je podpora sportovců, kteří se účastní mistrovství světa nebo mistrovství Evropy v individuálních sportech. Podpora není určena pro týmy. POZOR: Podávání žádostí je určeno pravidly dotačního titulu dle termínu konání mistrovství: Žádosti o dotace lze podávat: 1. kolo: od 10.02.2023 do 24.02.2023, při oficiálním začátku mistrovství od 01.01.2023 do 30.4.2023 2. kolo: od 25.02.2023 do 24.03.2023, při oficiálním začátku mistrovství od 01.05.2023 do 31.08.2023 3. kolo: od 25.03.2023 do 20.07.2023, při oficiálním začátku mistrovství od 01.09.2023 do 31.12.2023

Důvod podpory
Cílem titulu je: - odlehčení finanční zátěže sportovců spojené s účastí na mistrovství světa a mistrovství Evropy - podpora talentovaných jedinců z Plzeňského kraje ve sportovní činnosti - prezentace Plzeňského kraje ve světě/Evropě prostřednictvím sportovců z Plzeňského kraje

Více: eDotace


Statutární město Plzeň | pro rok 2023
Zveřejněno: 20. 1. 2023
Podpora sportovních akcí na území města Plzně

Termín pro odevzdávání žádostí je od 15. 3. - 30. 11. 2023 do 12:00.

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 47 ze dne 19. 1. 2023 vyhlašuje prostřednictvím Odboru sportu MMP dotační program: Podpora
sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023. Žádosti se budou řídit platnými zásadami QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně v den podání žádosti.

Oblast podpory:
Cílem programu je finanční podpora konkrétních subjektů a organizací, které pořádají sportovní akci. Smyslem programu je podpora zejména neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež pořádají sportovní akci na území města Plzně.

Podání žádostí o dotace pro rok 2023 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně: dotace.plzen.eu


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 22. 12. 2022
Výzva Podpora TJ/SK ZPS 2023

Termín podání žádostí: od 5. 12. 2022 12:00 do 5. 1. 2023 12:00

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 30/2022 Podpora TJ/SK ZPS 2023, č. j.: NSA-0058/2020/A/149

Výzva je zaměřena na podporu
a) pravidelných sportovních činností pro ZPS spolku dle registrovaných stanov
b) přípravy talentovaných ZPS
c) účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na soutěžích v zahraničí
d) organizace zejména národních soutěží pro ZPS
e) sportovní reprezentace ZPS
f) spolupráce se sportovními svazy pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS a
g) zvyšování kvalifikace trenérů ZPS.

Více v příloze Aktuální znění výzvy


Příjem žádostí


MO Plzeň 8 - Černice | pro rok 2023
Zveřejněno: 20. 12. 2022
Kultura, sport a tělovýchova, vzdělávání a volnočasové aktivity

Termín podání žádostí: od 07.01.2023 00:00:00 do 07.03.2023 12:00:00

Žádost o dotaci je třeba vyplnit v níže přiloženém formuláři, který je potřeba doplnit těmito povinnými přílohami žádosti:

1) Ostatní příloha = Položkový rozpočet akce
2) Ostatní příloha = Ostatní zdroje krytí akce
3) Ostatní příloha = Rozpočet běžného roku, pokud jej organizace sestavuje
4) Identifikace osob = Doklad o právní subjektivitě
5) Ostatní příloha = Doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele, pokud tento údaj již neobsahuje doklad o právní subjektivitě
6) Evidence skutečných majitelů = Úplný výpis platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby dle zák. č. 37/2021 Sb.
7) Potvrzení o bankovním účtu = Doklad o zřízení bankovního účtu

Zdroj: dotace.plzen.eu


MO Plzeň 1 | pro rok 2023
Zveřejněno: 19. 12. 2022
Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Termín přijímání žádostí: 9. 1. 2023 – 3. 2. 2023

Program je určen i na úhradu přímých nákladů spojených s organizací a pořádáním sportovních akcí: například cestovné, startovné, doprava, ubytování, nákup materiálu vztahujícího se k uspořádání dané akce, pronájem tribuny, podia, sportovního povrchu a mantinelů, toalet a časomíry včetně dopravy a instalace, nákup věcných cen, organizační a technické zajištění akce, úhrada rozhodčích, reklama a propagace dotované akce, kancelářské potřeby nutné k organizaci akce, platba za služby (telefon, poštovné apod. – pouze v rámci akce) a další náklady bezprostředně související s organizací a přípravou sportovní akce. Více v příloze "Dotační program"

Zdroj: UMO1/Dotace


MO Plzeň 4 | pro rok 2023
Zveřejněno: 19. 12. 2022
Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic

Termín podání žádostí: od 16.01.2023 00:00:00 do 01.02.2023 12:00:00

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
a) podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území
městského obvodu Plzeň 4 (dále též jako „MO Plzeň 4“ či jako „MO P4“) nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř.
poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4;
b) zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele v souvislosti s činnostmi žadatele ve smyslu písm. a) uvedeného shora;
c) zajištění údržby a investic v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví žadatele.

Zdroj: dotace.plzen.eu


Plzeňský kraj | pro rok 2023
Zveřejněno: 16. 12. 2022
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023

Termín podání žádostí: od 9.1.2023 0:00 do 6.2.2023 23:59

Účel podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.

Důvod podpory

Podrobnosti k dotačnímu programu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci: 100 000 Kč

Zdroj: eDotace


Plzeňský kraj | pro rok 2023
Zveřejněno: 16. 12. 2022
Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023

Termín podání žádostí: od 7.1.2023 0:00 do 5.2.2023 23:59

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.).
Více zde

Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.).

Zdroj: eDotace


Plzeňský kraj | pro rok 2023
Zveřejněno: 16. 12. 2022
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023

Termín podání žádostí: od 7.1.2023 0:00:01 do 5.2.2023 23:59:59

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 23 let, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Priority programu: • děti a mládež, školní sport – vytvořit a udržet kladný vztah k pohybu a sportu, zvyšovat fyzickou zdatnost, • výchova sportovních talentů – chceme dokázat víc a uplatnit se ve sportu, • organizovaný sport – sportujeme společně, • sport osob se speciálními potřebami – nejsme jiní, máme stejné sportovní cíle, • zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce – pohyb nás těší a jsme fit!

Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 23 let, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu.

Zdroj: eDotace


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 28. 11. 2022
Významné sportovní akce 2023

Termín podání žádostí: od 28. 11. 2022 od 30. 12. 2022 do 12:00 hod.

Účelem Výzvy je vytvoření podmínek a podpora pořádání a propagace významných sportovních akcí s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejích jednotlivých regionů. Účelem Výzvy je dále rozvíjet pořadatelství významných sportovních akcí, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny.

Předmětem podpory je poskytnutí dotace, oprávněnému žadateli, na úhradu nákladů/výdajů spojených s přípravou a konáním VSA splňujících podmínky Výzvy.

Předmětem podpory jsou pouze VSA, jejichž celkové náklady činí alespoň 3 500 000,- Kč.


Příjem žádostí


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 10. 11. 2022
Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2022 - 2. kolo

Termín podání žádostí: od 9. 11. 2022 12hod. do 12. 12 2022 12hod.

Věcné zaměření Výzvy/Účel Výzvy a předmět podpory
• V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Podpora významných sportovních akcí.
• Účelem Výzvy je podpora uspořádání VSA MD (dle bodu 2.3 Výzvy) s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.
• Předmětem podpory je poskytnutí dotace, oprávněnému žadateli dle článku 6. Výzvy, na úhradu nákladů/výdajů spojených s přípravou a konáním VSA MD splňujících podmínky Výzvy.
• Pro splnění věcného zaměření účelu dotace je v okamžiku podání žádosti o poskytnutí podpory (dotace) nutné mít vydané usnesení vlády České republiky pro dotčenou VSA MD.
• Dotace může být poskytnuta pouze do výše částky uvedené v žádosti nebo nižší.
• Účelem Výzvy není podpora pořádání a propagace významných sportovních akcí dle bodu 2.2., pro tyto akce je určena samostatná výzva.


Příjem žádostí


Městský obvod Plzeň 3 | pro rok 2023
Zveřejněno: 4. 11. 2022
Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Termín pro podání žádostí je od 01.12.2022 do 31.01.2023

Cíl programu a důvody podpory stanoveného účelu:
• podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let na MO Plzeň 3 Pro koho je dotace určena:
• pro organizace působící v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež na území MO Plzeň 3

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
• na podporu pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu
• na podporu jednorázových akcí pro děti a mládež v oblasti sportu

Žádost se podává v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-Dotace dostupné na webovém portálu https://dotace.plzen.eu, kde se žadatel zaregistruje a zřídí si zde tzv. Můj účet.


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 31. 10. 2022
Můj klub 2023 - Pohyb a zdraví

Termín podání žádostí: od 16. 11. 2022 12hod. do 30. 12 2022 12hod.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 24/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví, Č.j.: NSA-0058/2020/A/143

Výzva je věcně zaměřena na podporu činností a oblastí podpory:
a) sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009)
b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele dle bodu 2.3. a 2.4. v souladu s platnými registrovanými stanovami.


Příjem žádostí


Národní sportovní agentura | pro rok 2023
Zveřejněno: 2. 10. 2022
Můj klub 2023

Termín podání žádostí: od 17. 10. 2022 12hod. do 30. 12. 2022 12hod.

V rámci výzvy budou podpořeny tyto oblasti:

a) sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let,
b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele dle bodu 2.3. a 2.4. v souladu s platnými registrovanými stanovami,
c) provoz a údržba sportovních zařízení dle podmínek v bodě 2.14. aktuálního znění výzvy


Příjem žádostí


Statutární město Plzeň | pro rok 2023
Zveřejněno: 23. 9. 2022
Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023

Termín podání žádostí: od 2. 1. 2023 (od 7:00) do 31. 1. 2023 (do 12:00)

Podání žádostí o dotace pro rok 2023 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně -> dotace.plzen.eu

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů se sídlem na území města Plzně. Smyslem programu je podpora neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Rozdělní žadatelů do jednotlivých kategorií:

A – Plzeňské tréninkové centrum mládeže (PTCM)
B – Provozní dotace – organizace nezařazené v kategorii A provozující pravidelnou tréninkovou činnost
C – Organizátoři významných sportovních akcí
H – Hendikepovaní sportovci


Statutární město Plzeň | pro rok 2023
Zveřejněno: 19. 9. 2022
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury

Termín podání žádostí: od 1. 12. 2022 (od 7:00) do 16. 12. 2022 (do 12:00)

Podání žádostí o dotace pro rok 2023 je žadatelům umožněno pouze elektronicky, přes aplikaci Dotace města Plzně -> dotace.plzen.eu

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 825 ze dne 29. 8. 2022 vyhlašuje prostřednictvím Odboru sportu MMP dotační program: Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2023.

Oblast podpory:
Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 15. 9. 2022
Výzva 20/2022 Standardizovaná infrastruktura

Termín přijímání žádostí: 26. 9. 2022 – 31. 10. 2022

Národní sportovní agentura (dále jen „správce programu“) zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024, č.j.: NSA-0009/2020/D/1 ve znění aktualizace ze dne 3.8. 2022 (dále jen „program“), tuto Výzvu 20/2022 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Zdroj a podání žádostí: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 8. 9. 2022
Regiony SK/TJ 2022

Termín přijímání žádostí: 15. 9. 2022 – 16. 10. 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024, tuto Výzvu 18/2022 Regiony SK/TJ 2022.

Příloha “29.4 Formulář čestného prohlášení k DPH” je součástí “interaktivních formulářů” v rámci vyplňování žádosti o dotace na Jednotném dotačním portálu MF ČR.

Více: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 8. 9. 2022
Regiony ÚSC 2022

Termín přijímání žádostí: 15. 09. 2022 – 16. 10. 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024, tuto Výzvu 19/2022 Regiony 2022.

Příloha “29.4 Formulář čestného prohlášení k DPH” je součástí “interaktivních formulářů” v rámci vyplňování žádosti o dotace na Jednotném dotačním portálu MF ČR.

Více: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 10. 8. 2022
Výzva Můj Klub 2022 - 2. kolo

Termín podání žádostí: od 11. 8. 2022, 12:00

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022 – 2. kolo. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Zdroj: NSA


Statutární město Plzeň | pro rok 2022
Zveřejněno: 1. 8. 2022
Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů v kategorii dětí a mládeže v Plzni

Termín přijímání žádostí: 1. 8. 2022 – 18. 8. 2022

Oblast podpory:

Cílem programu je poskytnutí finančního daru konkrétním sportovcům nebo sportovním kolektivům, kteří dosáhli významných sportovních mezinárodních úspěchů nebo významných úspěchů v rámci nejvyšších národních soutěží v období od 1. 9. 2021 do 18. 8. 2022.

Úplný text vyhlášeného dotačního programu včetně formuláře žádosti a dalších informací najdete v přílohách tohoto článku.


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 1. 8. 2022
Výzva Provoz a údržba 2022

Termín podání žádostí: od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022. Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 - 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.


Příjem žádostí


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 1. 8. 2022
PARASPORT - Významné sportovní akce 2022

Termín podání žádostí: od 8. 8. 2022 do 7. 9. 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu 15/2022 PARASPORT Významné sportovní akce 2022.

Dotace podle výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Účel dotace musí být naplněn do 31.12.2022.

Příjem žádostí začne 8.8. 2022 ve 12:00

Zdroj: NSA


Městský obvod Plzeň 4 | pro rok 2022
Zveřejněno: 29. 7. 2022
Dotační program mikrogranty II pro rok 2022

Termín přijímání žádostí: 21. 7. 2022 – 5. 8. 2022

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

a) podpora v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a prevence kriminality, sociálních, zdravotních, školských, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 (dále též jako „MO Plzeň 4“ či jako „MO P4“) nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4;
b) zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele;
c) zajištění údržby a investic v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví žadatele.


Plzeňský kraj | pro rok 2022
Zveřejněno: 24. 5. 2022
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022 – 2. kolo

Termín přijímání žádostí: 23. 6. 2022 – 2. 7. 2022

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu, sportu a k aktivnímu životnímu stylu. Priority programu: - děti, mládež, školní sport – vytvořit a udržet kladný vztah k pohybu a sportu, zvyšovat fyzickou zdatnost, - výchova sportovních talentů – chceme dokázat víc a uplatnit se ve sportu, - organizovaný sport – sportujeme společně, sport osob se speciálními potřebami – nejsme jiní, máme stejné sportovní cíle, - zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce – pohyb nás těší a jsme fit!

Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu, sportu a k aktivnímu životnímu stylu.

Zdroj: dotace.plzensky-kraj.cz


Městský obvod Plzeň 7 – Radčice | pro rok 2022
Zveřejněno: 6. 4. 2022
Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Termín podání žádostí: od 25. 4. 2022 do 9. 5. 2022

Cíl programu:

Podpořit činnost organizací zajišťujících pravidelné či jednorázové sportovní akce a přispívajících ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití nejen dětí a mládeže ale i dospělých obyvatel MO Plzeň 7 – Radčice.


Plzeňský kraj | pro rok 2022
Zveřejněno: 6. 4. 2022
Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství Evropy/světa v roce 2022

Termín podání žádostí: od 25. 2. 2022 do 31. 10. 2022

Účel podpory:

Účelem dotačního programu je podpora sportovců, kteří se účastní mistrovství světa (dále jen MS) nebo mistrovství Evropy (dále jen ME) v roce 2022. Podpora není určena pro týmy. Upozornění: Veškeré vzniklé náklady, které bude příjemce uplatňovat v rámci dotace, je nutné uhradit z bankovního účtu příjemce/žadatele.

Více


Odbor sportu MMP | pro rok 2022
Zveřejněno: 14. 3. 2022
Podpora tradičních mezinárodních mládežnických sportovních akcí pro rok 2022

Termín podání žádostí: od 14. 4. 2022 do 19. 4. 2022

s alokací 600 tis. Kč


Odbor sportu MMP | pro rok 2022
Zveřejněno: 14. 3. 2022
Program pro příjem žádostí o finanční dary - Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů v kategorii dětí a mládeže v Plzni

Termín podání žádostí: od 1. 8. 2022 do 18. 8. 2022

s alokací 750 tis. Kč


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 13. 3. 2022
Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2022

Termín podání žádostí: od 9. 3. 2022 do 8. 4. 2022

V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Podpora významných sportovních akcí.

Účelem Výzvy je podpora na uspořádání VSA MD (dle bodu 2.3 Výzvy) s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích

Online podání žádosti

Zdroj: NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 13. 3. 2022
Významné sportovní akce 2022

Termín podání žádostí: od 9. 3. 2022 do 8. 4. 2022

Účelem Výzvy je vytvoření podmínek a podpora pořádání a propagace významných sportovních akcí dle bodu 2.2. s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejích jednotlivých regionů. Účelem Výzvy je dále rozvíjet pořadatelství významných sportovních akcí, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny.

Předmětem podpory je poskytnutí dotace, oprávněnému žadateli (dle článku 6. Výzvy), na úhradu nákladů/výdajů spojených s přípravou a konáním VSA splňujících podmínky Výzvy.

Online podání žádosti

Zdroj: NSA


Městský obvod Plzeň 2 – Slovany | pro rok 2022
Zveřejněno: 8. 2. 2022
Program pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury pro rok 2022

Termín přijímání žádostí: 21. 2. 2022 – 31. 3. 2022

Cílem dotačního programu je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže a kulturních akcí. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2022 na podporu výše uvedeného programu je 465.000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 50.000 Kč.


Městský obvod Plzeň 4 | pro rok 2022
Zveřejněno: 3. 1. 2022
Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2022

Termín podání žádostí: od 12. 1. 2022 do 28. 1. 2022

Oblast podpory

Podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 (dále též jako „MO Plzeň 4“ či jako „MO P4“) nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4

Zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele v souvislosti s činnostmi žadatele ve smyslu písm.

Zajištění údržby a investic v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví žadatele.


Plzeňský kraj | pro rok 2022
Zveřejněno: 3. 1. 2022
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022

Termín podání žádostí: od 10. 1. 2022 do 31. 1. 2022

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu, sportu a k aktivnímu životnímu stylu. Priority programu: • děti, mládež, školní sport – vytvořit a udržet kladný vztah k pohybu a sportu, zvyšovat fyzickou zdatnost, • výchova sportovních talentů – chceme dokázat víc a uplatnit se ve sportu, • organizovaný sport – sportujeme společně, • sport osob se speciálními potřebami – nejsme jiní, máme stejné sportovní cíle, • zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce – pohyb nás těší a jsme fit!


Nadace 700 let města Plzně | pro rok 2022
Zveřejněno: 21. 12. 2021
Nadace 700 let města Plzně přijímá žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku

Termín podání žádostí: od 13. 12. 2021 do 26. 1. 2022

Příspěvky jsou určeny výhradně na podporu aktivit na území města Plzně. Formulář žádosti s příslušnými přílohami se odevzdává OSOBNĚ do kanceláře nadace (Kopeckého sady 11, kancelář č. 1.7). Pro veškeré dotazy ohledně vyplnění žádostí kontaktujte organizaci výhradně na telefonu 378 035 301.

Více informací


Městský obvod Plzeň 1 | pro rok 2022
Zveřejněno: 20. 12. 2021
Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2022

Termín podání žádostí: od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022

Cíl programu č. 1:

Podpořit činnost organizací, které přispívají ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití na území MO Plzeň 1 a je určen především pro občany MO Plzeň 1.

Cíl programu č. 2:

Podpořit konání sportovních akcí, soutěží, memoriálů apod., které přispívají ke zlepšení sportovního vyžití a trávení volného času na území MO Plzeň 1 a jsou určeny především pro občany MO Plzeň 1.


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP | pro rok 2022
Zveřejněno: 8. 11. 2021
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2022

Termín podání žádostí je od 3. ledna do 31. ledna 2022.

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 19. 10. 2021
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022

Termín podání žádostí: 21. 10. 2021 - 30. 11. 2021

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Více informací


Městský obvod Plzeň 3 | 2022
Zveřejněno: 19. 10. 2021
Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: 11. 11. 2021 - 31. 12. 2021

Dotační program je určen pro organizace působící v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež na území MO Plzeň 3.


Městský obvod Plzeň 3 | pro rok 2022
Zveřejněno: 18. 10. 2021
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: od 11. 11. 2021 do 31. 12. 2021

Cíl programu:

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže do 19 let včetně z MO Plzeň 3.

Je určena pro organizace působící v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež z MO Plzeň 3.


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP | pro rok 2022
Zveřejněno: 23. 9. 2021
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury

Termín podání žádostí: od 1. 12. 2021 do 17. 12. 2021

Cíl programu:

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Více informací


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 23. 8. 2021
Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu Regiony 2021

Termín podání žádostí: od 24. 8. 2021 do 30. 9. 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024, tuto Výzvu 11/2021 Regiony 2021.

Více informací


Plzeňský kraj | pro rok 2021
Zveřejněno: 23. 6. 2021
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 – 2. kolo

Termín podání žádostí: od 24. 6. 2021 do 30. 6. 2021

Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje - děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce.

Více informací


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP | pro rok 2021
Zveřejněno: 21. 5. 2021
Podpora sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města Plzně

Termín podání žádostí: od 7. 7. 2021 do 16. 7. 2021

Cíl programu:

Finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických nebo fyzických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pokračující pandemií koronaviru za 1. pololetí 2021. Program se koncentruje na refundaci nákladů za uzavřením sportovišť od 1. ledna do 30. června 2021 do maximální výše 50 %. Program dále reaguje na krácení členských příspěvků na pololetí leden 2021 až červen 2021 z důvodu jejich poměrného vrácení členům organizací v době jejich nefungování. Propad těchto příjmů sportovních organizací může být hrazen až do výše 75 %. Program kompenzuje pouze náklady, které nebylo možno hradit z vypsané vládní pomoci, zejména MPSV, MPO a NSA.

Více informací


Městský obvod Plzeň 2 | 2021
Zveřejněno: 17. 2. 2021
Dotační program pro oblast sportu v roce 2021

Termín podání žádostí: od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021

Cíl programu:

Podpora subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů na činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní sportovní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP | pro rok 2021
Zveřejněno: 8. 2. 2021
Dotační titul pro sportovní organizace na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru

Termín podání žádostí: od 10. 3. 2021 do 17. 3. 2021

Cíl programu:

Finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s 2. vlnou pandemie. Program se koncentruje na refundaci nákladů za uzavřením sportovišť od 1. října do 31. prosince 2020. Program dále reaguje na krácení členských příspěvků na pololetí září 2020 až únor 2021 z důvodu jejich poměrného vrácení členům organizací v době jejich nefungování. Propad těchto příjmů sportovních organizací může být hrazen až do výše 50 %. Program kompenzuje pouze náklady, které nebylo možno hradit z vypsané vládní pomoci, zejména MPSV, MPO a NSA.


Odbor školství, mládeže a sportu | pro rok 2021
Zveřejněno: 19. 1. 2021
Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021

Termín podání žádostí: od 19. 2. 2021 do 10. 3. 2021

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji. • poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností • podpora organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje • podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zlepšení přístupnosti sportovních zařízení handicapovaným sportovcům

Zdroj Plzeňský kraj


Odbor školství, mládeže a sportu | pro rok 2021
Zveřejněno: 19. 1. 2021
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021

Termín podání žádostí: od 19. 2. 2021 do 10. 3. 2021

Účel podpory:

Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji, využít objem finančních prostředků určených na podporu dětí a mládeže v Plzeňském kraji s cílem všestranně působit na pozitivní osobnostní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím smysluplných volnočasových aktivit.

Zdroj Plzeňský kraj


Odbor školství, mládeže a sportu | pro rok 2021
Zveřejněno: 19. 1. 2021
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021

Termín podání žádostí: od 19. 2. 2021 do 10. 3. 2021

Účel podpory:

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.

Zdroj Plzeňský kraj


Městský obvod Plzeň 4 | pro rok 2021
Zveřejněno: 11. 1. 2021
Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2021

Termín podání žádostí: od 11. 1. 2021 do 27. 1. 2021 do 17hod

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 (dále též jako „MO Plzeň 4“ či jako „MO P4“) nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby
na území města Plzně občanům MO P4;

zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele v souvislosti s činnostmi žadatele ve smyslu písm. a) uvedeného shora;

zajištění údržby a investic v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví žadatele.

Zdroj MO Plzeň 4


Městský obvod Plzeň 1 | pro rok 2021
Zveřejněno: 11. 1. 2021
Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Termín podání žádostí: od 11. 1. 2021 do 5. 2. 2021

Cíl programu:

Podpořit činnost organizací, které přispívají kezlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití na území MO Plzeň 1 a je určen především pro občany MO Plzeň 1.

Zdroj MO Plzeň 1


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 14/2020 Standardizovaná infrastruktura

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022

Výzva je zaměřena na cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí uvedených dále ve Výzvě.

Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
 • tréninkový zimní stadión
 • plavecký bazén 25 m, které splňují veškeré standardy a parametry uvedené v příloze 29.3. Výzvy

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022 (ukončeno)

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022 (ukončeno)

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury vČeské republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 1. 12. 2020
Dotační titul na Provoz a údržbu sportovních areálů a infrastruktury

Termín podání žádostí: od 30. 11. 2020 do 23. 12. 2020

Upozorňujeme na vyhlášení dotačního titulu pro vlastníky, nájemce či uživatele sportovních areálů, kterou vypisuje Národní sportovní agentura.

Základní podmínky programu:

 • nezisková organizace registrovaná v rejstříku sportu NSA
 • užívací právo ke sportovnímu zařízení či infrastruktuře nejméně od 1. ledna 2020
 • dotace činí maximálně 50% způsobilých výdajů až do 10 mil. Kč
 • způsobilé výdaje: energie, nájemné, spotřební  materiál, pojistné objektů, provozní náklady na údržbu a provoz, osobní náklady na správu

Zdroj NSA


Město Plzeň | pro rok 2021
Zveřejněno: 20. 10. 2020
Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců

Termín podání žádostí: 2. 1. 2021 - 31. 1. 2021

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání  inančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Město Plzeň | pro rok 2021
Zveřejněno: 20. 10. 2020
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení...

Termín podání žádostí: 1. 12. 2020 - 21. 12. 2020

Celý název programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovní zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2021

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je  odpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Městský obvod Plzeň 3 | 2021
Zveřejněno: 19. 10. 2020
Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: 16. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Dotační program je určen pro organizace působící v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež na území MO Plzeň 3


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 7. 10. 2020
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021

Termín podání žádostí: 22. 10. 2020 - 16. 11. 2020

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

Více informací


Národní sportovní agentura | pro rok 2020
Zveřejněno: 23. 6. 2020
Národní sportovní agentura poskytuje finanční podporu sportu

Termín podání žádostí: do 31.8.2020

Cílem je zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 na činnost sportovních organizací ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu, které byly zasaženy důsledky vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vydání mimořádných opatření.

Přihlášení/Registrace žadatele


Město Plzeň | pro rok 2020
Zveřejněno: 15. 5. 2020
Plzeň pomůže sportovním klubům s problémy

Termín podání žádostí: do 29.5.2020

Opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města Plzně.


Městský obvod Plzeň 2 | pro rok 2020
Zveřejněno: 28. 1. 2020
Dotační program pro oblast sportu v roce 2020

Termín podání žádostí: 27. 2. 2020 - 17. 3. 2020


Městský obvod Plzeň 4 | pro rok 2020
Zveřejněno: 2. 1. 2020
Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020

Termín podání žádostí: 8. 1. 2020 – 24. 1. 2020 do 14.00 hod.


Plzeňský kraj | pro rok 2020
Zveřejněno: 2. 1. 2020
Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji.


Plzeňský kraj | pro rok 2020
Zveřejněno: 2. 1. 2020
Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost v Plzeňském kraji. Prioritou Programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení. Účelem Programu je podpořit formou poskytnutí finanční dotace vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení pouze v obci do 30 000 obyvatel.


Plzeňský kraj | pro rok 2020
Zveřejněno: 2. 1. 2020
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje - děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce.


Městský obvod Plzeň 1 | pro rok 2020
Zveřejněno: 20. 12. 2019
Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2020 pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit určený

Termín podání žádostí: 23.3.2020 – 17.4.2020


Město Plzeň | pro rok 2020
Zveřejněno: 23. 10. 2019
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území m

Termín podání žádostí: 1.12. do 20.12. 2019


Městský obvod Plzeň 3 | pro rok 2020
Zveřejněno: 8. 10. 2019
Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 2 - Podpora jednorázových sportovních akcí

Termín podání žádostí: od 23.10.2019 do 6.12.2019


Městský obvod Plzeň 3 | pro rok 2020
Zveřejněno: 8. 10. 2019
Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: od 23.10.2019 do 6.12.2019


Město Plzeň | pro rok 2020
Zveřejněno: 8. 10. 2019
Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců pro rok 2020

Termín podání žádostí: leden 2020