Návštěvní řád | Sportmanie Plzeň

 

 

Návštěvní řád Sportmanie Plzeň


I. Úvodní ustanovení

1.1 Tento návštěvní řád vydaný statutárním městem Plzeň, se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, IČ: 00075370 (dále jen provozovatel nebo pořadatel) určuje základní závazná pravidla osob vstupujících na akci Sportmanie Plzeň 2023, která se koná v rámci různých míst areálu amfiteátru a parku za OC Plzeň Plaza (dále jen Sportmanie) a využívajících zařízení umístěná v jednotlivých areálech, označených sektorech (dále jen návštěvní řád).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku ve Sportmanii a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen akce), které budou pořádány ve Sportmanii. Cílem návštěvního řádu Sportmanie je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v celém areálu.

1.3 Sportmanií se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele v rozsahu dle přiloženého „Plánu parku“. Pro veřejnost bude areál otevřen každý den v termínu od 12. 8. 2023 do 20. 8. 2023, ve všední dny od 14:00 do 20.00 hodin a o víkendech daného termínu vždy od 10:00 do 20:00 hodin (neděle 20. 8. pouze do 16:00).

1.4 Vstupem do označených sektorů (dále jen areál) Sportmanie vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do Sportmanie se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu Sportmanie, a to včetně zástupců médií.

1.5 Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do Sportmanie na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem nebo jeho smluvními partnery.


II. Areál Sportmanie

2.1 Areál Sportmanie slouží návštěvníkům k trávení volného času a k aktivní účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.

2.2 Veřejnost může do areálu Sportmanie resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a v souladu s platnými mimořádnými opatřeními vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Vládou ČR. Jakékoliv reklamace ustanovení návštěvního řádu nebo připomínky k jeho obsahu je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.3 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci, a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městské policie Plzeň.

2.4 Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost nebo zdraví osob a majetku nacházejícího se ve Sportmanii pozbývají oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou z areálu vyvedeny. Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a bezpečnostní služby.

2.5 Osoby, které nebudou respektovat návštěvní řád areálu Sportmanie, nebudou vpuštěny nebo budou z areálu vyvedeny a bude jim pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu Sportmanie.

2.6 V areálu Sportmanie je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej a užívání tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu. Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu Sportmanie a zároveň bude provozovatelem, nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.


III. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci Sportmanie jsou povinni chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a zdraví třetích osob nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akcí pořádaných ve Sportmanii.

3.2 Návštěvníci Sportmanie jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie Plzeň, Hasičského záchranného sboru České republiky a složek IZS Plzeňského kraje.

3.3 Návštěvníci Sportmanie jsou povinni dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR zejména v oblasti povinné desinfekce, shromažďování osob nebo povinné vzdálenosti od dalšího návštěvníka. Návštěvník se vstupem do vyznačeného sportovního stanoviště stává pro výklady těchto opatření sportovcem.

3.4 Návštěvníci Sportmanie mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty: a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům; b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky apod.); c) leptavé, hořlavé (např. parfémy v obalu nad 200 ml), výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví nebo ochranné pásmo vodního zdroje; d) lahve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů; e) pyrotechniku nebo odpalovací zařízení; f) alkoholické nápoje anebo návykové a omamné látky; g) zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby; h) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály; i) nadměrná zavazadla. O nebezpečnosti anebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovník bezpečnostní služby (Supervisor) nebo jemu nadřízené osoby, při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Osoby držící nebezpečné nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku jsou povinny tyto předměty zanechat na svoji odpovědnost mimo areál. V opačném případě pozbývají osoby držící nebezpečné nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu vpuštěny a mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou z areálu vyvedeny.

3.5 Návštěvníci Sportmanie mají zakázáno se po areálu pohybovat na kole, koloběžce, inline bruslích či obdobných dopravních prostředcích, které ohrožují bezpečnost ostatních návštěvníků.

3.6 Návštěvníci Sportmanie souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami nebo bezpečnostní službou. Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nebude do areálu vpuštěn a/nebo bude z areálu Sportmanie vyveden.

3.7 Návštěvníkům Sportmanie je dále zakázáno: a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení nebo k takovému jednání jiné podněcovat; b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu; c) přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.; d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost; e) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do prostor sportovních ploch, jevišť a hledišť, házet jakékoli předměty z přemostění řeky; f) vstupovat na sportovní plochu bez vyzvání obsluhy; g) kouřit mimo prostor k tomu vyznačených provozovatelem; h) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku; i) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením nebo vybavením umístěným v areálu; j) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál; k) pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené provozovatelem; l) vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele nebo platné výjimky ze zákazu používat motorová vozidla v parcích; m) vyhrožovat násilím nebo se jej dopustit vůči jednotlivci nebo skupině osob a k takovému jednání jiné podněcovat; n) v celém areálu je zakázána jízda na kole s výjimkou stanoviště k tomu určenému.

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu Sportmanie jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

3.9 Návštěvníci se při vstupu na jednotlivá sportoviště v rámci areálu seznámí s provozním řádem/provozními podmínkami příslušného sportoviště a jsou povinni se tímto provozním řádem/podmínkami na příslušném sportovišti řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob.


IV. Odpovědnost za škodu

4.1 Vstup a užívání areálu Sportmanie uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.

4.2 Návštěvníci jsou povinni odkládat věci pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání či úschově. Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená provozovatelem mohou být provozovatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude provozovatelem nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, provozovatelem pověřené osobě nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu Sportmanie. V případě, že návštěvníci v areálu Sportmanie naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a jiných závazných právních předpisů.

4.4 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli nebo jakékoliv třetí osobě úraz nebo škoda.

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech nebo vzniku škody v areálu Sportmanie.

4.6 V případě evakuace areálu Sportmanie, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat požární poplachovou směrnici a evakuační řád areálu a řídit se pokyny provozovatele, provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby nebo složek integrovaného záchranného systému.


V. Ostatní ustanovení

5.1 Návštěvníci Sportmanie dále berou na vědomí, že v areálu Sportmanie mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci Sportmanie udělují vstupem do areálu pořadateli, resp. osobám pořizujícím zvukové nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství ve smyslu 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.2 Bez souhlasu s výše uvedeným ustanovením není možné vstoupit do prostor Sportmanie (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).


VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu Sportmanie. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu Sportmanie, či k dispozici u provozovatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

6.2 Nedílnou součást tohoto řádu tvoří příloha „Požární poplachová směrnice“ a „Plán parku“. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 20. 8. 2022.


POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Společnost: Statutární město Plzeň

Areál: Sportmanie Plzeň 2023 – Amfiteátr za OC Plaza Plzeň a okolí

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku při požáru nebo jiném stavu nouze. Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení na ohlašovně požáru nebo 150 nebo 112 a sdělit: kde hoří - co hoří - kdo volá - odkud volá (tel. číslo) zraněné osoby.

Ohlašovna požárů produkce: Nikola Mudrová, mobil: 605 005 956

Způsob vyhlášení požárního poplachu:

požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím dostupné audio techniky v areálu a/nebo voláním HOŘÍ!.

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu

Všichni jsou povinni řídit se pokyny vedoucího a zachovat klid a rozvahu. Povinností požární hlídky je zahájit hasební zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo hydrantů a po příjezdu jednotky hasičů informovat velitele zásahu o skutečnostech souvisejících s požárem (především o nebezpečném materiálu, který se v prostoru nachází). Po příjezdu hasičů se všichni podřídí pokynům velitele.

POZOR: K hašení zařízení pod elektrickým proudem se nesmí použít voda, vodní ani pěnové hasicí přístroje ani požární hydranty z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vodu také nelze použít pro hašení požárů hořlavých kapalin! Pomoc při zdolávání požáru: Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.

Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

Shromažďování osob

Všichni přítomní ohrožení požárem, kromě těch, kteří se podílejí na hasebních pracích, okamžitě a spořádaně opustí areál a shromáždí se před ním.


Důležitá telefonní čísla

Hasiči 150

Lékařská pohotovost 155

Policie 158

Voda 377 413 444

Elektřina 840 850 860

Plyn 1239