COVID - Pokyny k vyúčtování individuální finanční dotace poskytnuté z rozpočtu Kanceláře primátora - Aktuality - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

COVID - Pokyny k vyúčtování individuální finanční dotace poskytnuté z rozpočtu Kanceláře primátora

Plzeň1. 9. 2020


V případě, že jste příjemci dotace z Kanceláře primátora města Plzně v rámci individuálních dotací ke zmírnění dopadů koronaviru, tzv. Plzeňské 12, zasíláme Vám informace k vyúčtování včetně formuláře. Pokud jste ještě neobdrželi smlouvu poštou, tak ji očekávejte v následujících dnech. Po obdržení smlouvy budou finanční prostředky převedeny na Váš účet do cca 1 týdne.
 

P O K Y N Y

k vyúčtování individuální finanční dotace poskytnuté z rozpočtu Kanceláře primátora v souvislosti se zmírněním negativních dopadů krizové situace způsobené pandemií COVID-19

 

1)   Kontrola vyúčtování bude prováděna po domluvě s kontaktní osobou:

 • pro oblast sportu na Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání
  kontaktní osoba: Petra Radová, radovap@plzen.eu, 378 033 501
  Bc. Kateřina Štychová, stychovak@plzen.eu, 378 033 503

2)   Ke kontrole s sebou přineste:

 • vyplněný formulář „Vyúčtování dotace“, který je přílohou těchto pokynů,
 • originály účetních dokladů uplatněných ve vyúčtování (budou Vám vráceny),
 • kopie účetních dokladů uplatněných ve vyúčtování (zůstane na MMP),
 • doklady o úhradě výše uvedených dokladů (bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady - zůstane na MMP)
 • závěrečnou zprávu o využití dotace dle čl. VI, čl. 1. uzavřené smlouvy
 • fotodokumentaci prezentace města Plzně jako poskytovatele dotace a z průběhu realizace projektu (umožňuje-li to charakter projektu), články z médií, …

3)   Přibližně po týdnu budete vyzváni Kanceláří primátora (Ing. Petr Kvarda, kvarda@plzen.eu, 378 032 013) k podpisu záznamu o provedení úkonů předcházejících kontrole. S sebou přineste originály účetních dokladů, které Vám budou označeny razítkem.


Formulář: Vyúčtování dotace 


Sdílet