Město Plzeň vyhlásilo programy na finanční podporu talentované sportovní mládeže a mezinárodních akcí | Sportovní Plzeň

 

 

Město Plzeň vyhlásilo programy na finanční podporu talentované sportovní mládeže a mezinárodních akcí

Plzeň17. 3. 2022Rada města Plzně na svém zasedání 14. března 2022 schválila vyhlášení dotačního programu pro pořadatele významných mezinárodních sportovních akcí určených mládeži a také program k přijímání žádostí o finanční dary od mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů. Jedná se o podporu, kterou v minulých letech vypisovala a realizovala Nadace sportující mládeže.

Žádost o dotaci v programu Podpora tradičních mezinárodních mládežnických sportovních akcí pro rok 2022 může podat pouze nezisková sportovní organizace se sídlem na území města Plzně a zde vykonávající sportovní činnost. Předmětem žádosti musí být vícedenní sportovní akce, která se koná na území města Plzně. Akce musí být zaměřena na mládež ve věku od 12 do 18 let a této akce se účastní závodníci nebo družstva z minimálně tří států mimo Českou republiku. Akce se taktéž musela pravidelně konat v uplynulých pěti letech. Přípustné je pouze přerušení z důvodu pandemie. Minimální částka dotace činí 50 tisíc korun a maximální přidělená částka může být 150 tisíc korun. Finanční alokace dotačního titulu je 600 tisíc korun. Žádosti je možno podávat od 14. do 19. dubna 2022.

Dalším vyhlášeným programem je Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů. Jedná se o náhradu nadačního grantu TALENT. Pro co nejsnazší proces pro sportovce a jejich rodiče nebo sportovní kluby zvolil Odbor sportu Magistrátu města Plzně systém poskytování odměny za předvedené výsledky a reprezentaci města formou finančních darů. Žadatelem může být pouze sportovec s trvalým bydlištěm na území města Plzně nebo ten, který je členem sportovní neziskové organizace (dále „klub“) se sídlem na území města Plzně a klub v případě kolektivních sportů. Klub musí mít sídlo na území města Plzně a taktéž zde vykonávat činnost. Podpora je určena pouze pro sportovce od 10 do 19 let. Kritériem hodnocení jsou dosažené výsledky v období od 1. září 2021 do 18. srpna 2022 z nejvyšších národních akcí (typicky MČR) nebo významných mezinárodních akcí (např. EP, SP, ME, MS, OH, YOG). V případě, že je žadatelem nezletilá fyzická osoba, podává žádost zákonný zástupce (rodič). V každém individuálním sportovním odvětví (tj. např. plavání, atletika atd.) bude oceněno maximálně 10 nejlepších individuálních žadatelů a v případě kolektivních sportů (např. basketbal, volejbal) maximálně 3 družstva. U žadatelů, kteří prospěli s vyznamenáním, bude navržená částka daru na základě výsledků navýšena o částku 2 tisíce korun. Minimální výše daru činí 5 tisíc korun, maximální v případě individuálních sportů 20 tisíc korun a v případě kolektivních až 40 tisíc korun. Celková finanční alokace činí 750 tisíc korun.

Žádosti budou přijímány od 1. do 18. srpna 2022.

Veškeré další informace k oběma programům včetně formulářů naleznou zájemci na stránce Dotace


Sdílet